ANBI-statusBeleidsplan Stichting Refugees Forward Stichting Refugees Forward RSIN: 857693530 KvK: 69014477 info@refugeesforward.org +31646195663 Postadres:Vondelstraat 23C 1054 GH Amsterdam Doelstelling Stichting Refugees Forward heeft tot doel het economisch en sociaal zelfstandig en zelfredzaam maken van nieuwgekomen personen in Nederland. Dit doet zij door ondernemerschapsmodules aan te bieden waar deze personen door deze opleiding de kennis en vaardigheden verkrijgen die nodig is om zelfstandig in Nederland te fungeren en integreren, als ondernemer of als werkende. Daarnaast stelt Refugees Forward zich tot doel integratie van nieuwkomers te bevorderen door een brug te slaan tussen nieuwgekomen en autochtone Nederlanders door middel van samenwerking op gelijkwaardig niveau. Beleid en strategie Refugees Forward heeft tot doel gelijke kansen te creëren voor nieuwkomers, gezien de huidige afstand die zij hebben tot het Nederlandse sociale en professionele leven. Refugees Forward zet zich daarom in voor de bevordering van de economische en sociale zelfredzaamheid van nieuwkomers met een vluchtelingenachtergrond en de integratie van nieuwkomers in de Nederlandse gemeenschap. Wij geloven in een individuele aanpak om nieuwkomers te ondersteunen op hun weg naar economische zelfredzaamheid. In onze ondernemingsmodules verbinden wij nieuwkomers met ervaren mentoren en een ondersteunende groep van hooggekwalificeerde studenten. Door deze individuele aanpak met het brede netwerk is de kans op arbeidstoeleiding gemaximaliseerd. Belangrijke partners in de organisatie zijn ondernemingsinstituten zoals Amsterdam Center for Entrepreneurship, Team Academy International School for Entrepreneurship en andere belangrijke partners zoals DLA Piper, Universiteit vna Amsterdam en de Universiteit van Maastricht. Nieuwkomers krijgen met verschillende uitdagingen te kampen bovenop de bestaande complexiteit voor ondernemers om een succesvol bedrijf te beginnen, waaronder het vinden van een duurzaam business model, het financieren van de activiteiten en het ontwikkelen van processen om structuur te geven binnen een organisatie of eenmanszaak. Specifieke uitdagingen voor nieuwkomers zijn volgens Refugees Forward als volgt:

 • Begrip van het Nederlandse juridische en fiscale systeem;
 • Begrip van de Nederlandse (zakelijke) cultuur, taal en communicatie;
 • Het ontwikkelen van een sterk sociaal en professioneel netwerk;
 • Starten zonder kapitaal ter bedrijfsontwikkeling.

Gegeven deze uitdagingen komen wij tot een incubatorprogramma van 4 maanden waarvan het fundament is gestoeld op de volgende bouwstenen:

 • Toepassing van methodes als Design Thinking en Lean Startup;
 • De ontwikkeling van persoonlijke en interculturele competenties;
 • Individuele coaching door ervaren ondernemers;
 • Operationele en strategische ondersteuning door Nederlandse studenten;
 • Het faciliteren van een netwerk van studenten, professionele mentoren, corporates, business incubators en potentiële investeerders en kredietverstrekkers;
 • Kennisoverdracht van en ondersteuning bij juridische zaken, marketing, IT en financiering.

Deze bouwstenen worden primair vormgegeven door het betrekken van ervaren trainers en coaches, en met de hulp van hooggekwalificeerde studenten. Refugees Forward faciliteert zo een opleiding over ondernemerschap, interculturele competenties en alle onderliggende facetten. Verder geeft een groep individuele mentoren wekelijks strategische begeleiding aan nieuwkomers die het incubatorprogramma volgen. Bovendien worden er wekelijkse feedbacksessies georganiseerd voor experts van buitenaf. Tot slot is een belangrijke rol weggelegd voor studenten die nieuwkomers operationeel en binnen hun eigen expertisegebieden ondersteunen, bijvoorbeeld bij het contact met potentiële klanten, begrip van Nederlandse wetgeving of omgang met Nederlandse instanties. Eerdere projecten en toekomstige zijn de volgende.

Startup Weekends

Refugees Forward heeft begin oktober een eerste driedaags evenement georganiseerd voor 20 nieuwkomers en 20 studenten, die gezamenlijk aan een business-idee werkten onder professionele begeleiding. Hiervoor heeft Refugees Forward aanmeldingen ontvangen van 35 nieuwkomers en meer dan 40 van studenten. De begeleiding ter plaatse werd verzorgd door ervaren ondernemers en professionals met ervaring bij o.a. McKinsey & Company, Booking.com, Lufthansa, Rabobank, Philips en Uber. Van 9 tot 11 februari 2018 wordt eenzelfde evenement georganiseerd.

Launch Programme

Van oktober 2017 tot januari 2018 begeleidde Refugees Forward 5 deelnemers van het weekend in oktober intensief en faciliteerde zij de ondersteuning van de nieuwkomers met 15 masterstudenten. Dit deed Refugees Forward door wekelijks workshops aan te bieden door professionals uit ons netwerk. Verder koppelde zij nieuwkomers aan individuele mentoren die kennis hebben van de specifieke sector waarin nieuwkomers actief zijn.

Incubatorprogramma (eerste per 30 april 2018, daarna twee keer per jaar vanaf 2019)

De strategie met betrekking tot meerdere jaren is echter het inrichten van langdurige en structurele incubatorprogramma’s, viermaandelijkse opleidingsprogramma voor ondernemerschap. Hiervan begint de eerste 30 april. De structuur van een dergelijk opleidingsprogramma ziet er als volgt uit, verdeeld in drie fases.

 1. Conceptontwikkeling en ontwikkeling competenties (4 weken)
 2. Validatie van het business model (8 weken)

III. Starten van een eigen onderneming (4 weken) I. Conceptontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling In de eerste fase ligt de nadruk op het onderwijzen en het in de praktijk brengen van:

 •   Businessmetholodogieën, aan de hand waarvan een concept wordt ontwikkeld;
 •    Ontwikkelen persoonlijke competenties en professionele vaardigheden;
 •    Interculturele communicatie en interactie, toegespitst op een Nederlandse werkomgeving;
 •     Team-building.

De output van deze fase is (1) een waardepropositie voor een onderneming, (2) een ingevuld business model canvas en (3) een overzicht van persoonlijke doelen. Na de eerste fase worden de 10-15 nieuwkomers met de meeste potentie en motivatie als ondernemer geselecteerd om verder te gaan met hun project binnen het incubatorprogramma. II. Validatie van het business model De tweede fase gaat van start middels een kick-off weekend waarbij de nieuwkomers onder begeleiding van professionals en in samenwerking met studenten 3 dagen lang werken aan hun business model. Vervolgens ligt de focus van deze fase op:

 •   Testen van belangrijke aannames binnen het business model (volgens LEAN-methode);
 •   Ontwikkelen van een prototype (Minimum Viable Product);
 •   Marktonderzoek;
 •   Ontwikkelen van een waardevol professioneel netwerk;
 •   Uitwerken van de financiële aspecten van de business case.

In deze fase werken nieuwkomers 1-op-1 met een ervaren ondernemer die kennis heeft van de sector waarin de nieuwkomer actief wil zijn. De mentor en nieuwkomer hebben wekelijks minimaal een uur contact over de voortgang van de onderneming. Daarnaast ondersteunt een student de nieuwkomer minimaal 10 uur per week op operationeel vlak, bijvoorbeeld bij het contact leggen met potentiële klanten. In totaal betrekt Refugees Forward zo 10 tot 15 structurele mentoren en 15 tot 20 studenten bij het incubatorprogramma. Na deze 8 weken heeft de nieuwkomer een gevalideerd business model waarin de assumpties betreffende de wenselijkheid, haalbaarheid en levensvatbaarheid zijn getoetst. III. Starten van de eigen onderneming In deze fase wordt toegewerkt naar de daadwerkelijke start van de onderneming. De focus qua kennisoverdracht ligt op:

 •     Marketing;
 •    Zichtbaarheid online;
 •    Juridische en administratieve zaken, specifiek voor nieuwkomers die vanuit een uitkering een onderneming willen starten;
 •    Financiering, investeringen en kredietverstrekking;
 •     Leiderschap/werkgeverschap.

Daarnaast heeft de laatste fase een zeer sterke netwerkfocus. Er worden meerdere evenementen georganiseerd waarbij nieuwkomers de kans krijgen hun concepten te pitchen aan geïnteresseerden, potentiële klanten en investeerders. Nieuwkomers hebben na deze fase hun administratieve zaken voor het starten van een bedrijf op orde. Voorts hebben zij een webpagina en een heldere marketingstrategie. In deze fase is de ondersteuning van mentoren en studenten wederom erg belangrijk en van dezelfde frequentie en intensiteit als in fase II. Refugees Forward verbindt in deze laatste fase nieuwkomers met potentiële zakelijke investeerders en fondsen die specifiek gericht zijn op het financieren van ondernemingen van nieuwkomers. Dit doen wij met ons reeds opgebouwd netwerk van investeringspartners die kenbaar hebben gemaakt te willen investeren in nieuwkomerondernemingen. Een ander belangrijk element is dat Refugees Forward zorg wil dragen voor structurele mentoring ook na de afronding van het incubatorprogramma. Dit om de continuïteit van de ondersteuning aan ondernemende nieuwkomers door professionals te waarborgen. Doelgroep De groep nieuwkomers met een vluchtelingenachtergrond die wij trachten te bereiken zijn nieuwkomers met de ambitie om een eigen onderneming te beginnen en dus een traject richting betaald werk te starten. Onder nieuwkomers vallen alle in Nederland aangekomen personen die wegens sociaal, politiek of economisch conflict hun land hebben verlaten. De doelgroep is niet beperkt tot nieuwkomers die al ideeën hebben, maar richt zich ook op nieuwkomers met interesse voor zelfstandig ondernemen. Leeftijd, geslacht, afkomst en religie spelen geen rol spelen voor deelname aan de module. Wel dienen deelnemers statushouder te zijn. Dit omdat enkel voor statushouders uitzicht bestaat op het opzetten van een onderneming op korte termijn en zij de juridische mogelijkheid hebben om een onderneming bij de Kamer van Koophandel in te schrijven of langdurig in dienstverband te treden. De formele vereisten aan nieuwkomers zijn als volgt:

 • Nieuwkomer is vergunninghouder;
 • Engels op niveau gelijk aan of hoger dan B2;

Verdere selectiecriteria voor onze programma’s betreffen de motivatie, opleiding en eerdere professionele ervaring van nieuwkomers, allen afhankelijk van het soort programma. Bestuurssamenstelling Voorzitter: Tim Nederveen Penningsmeester: Raquel Lorenz Secretaris: Lucas Mul Beloningsbeleid De leden van het bestuur ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middelijk noch onmiddelijk. Onder bezoldiging worden niet verstaan een niet bovenmatige door het bestuur vastgestelde vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte kosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. Over de wijze van controle waken alledrie de bovenstaande bestuurders. Zij vergaderen wekelijks, en beheer van financiën wordt ten alle tijden gecontroleerd door zowel de voorzitter als de secretaris. Financieringplan Gelden worden verworven op de volgende twee manieren:

 1. Crowdfunding;
 2. Fondsen.

1. Crowdfunding Refugees Forward heeft voor de organisatie van het Startup Weekend en Launch Programma een crowdfundingcampagne gestart in september en hebben deze met vrucht afgerond. Bij deze campagne is €5.000,- aan sponsoring opgehaald voor alle overige kosten voor het Startup Weekend en de verdere ondersteuning van de teams na het weekend. Refugees Forward is voornemens per 1 februari een nationale crowdfundingactie op te zetten ter hoogte van €20.000,-. 2. Fondsen Refugees Forward heeft voor de organisatie van het Startup Weekend een donatie ter hoogte van €1.500,- ontvangen van Haëlla Stichting vanuit het wijdoenmee.nu-project. Verder lopen aanvragen voor het incubatorprogramma in 2018 bij de volgende fondsen: Oranje Fonds, Dioraphte, Instituut Gak, Start Foundation, Fundatie Van den Santheuvel Sobbe. Deze eerste donaties zijn nodig voor het ontwikkelen van het eerste programma, op basis waarvan een duurzaam model gebouwd kan worden. Financieel overzicht per 31 december 2017 Balans per 31 dec 2017

Activa Bedrag in € Passiva Bedrag in €
Vlottende activa Continuïteitsreservering 1531.96
Liquide middelen 2,152.96
Vorderingen 500 Kortlopende schulden 1121.00
Totaal 2,652.96 Totaal 2,652.96

Resultatenrekening per 31 dec 2017

2017
Inkomsten
Donatie Haella 1500.00
Donaties Domino’s 250.00
Donatie D. van der Wijk 10.00
Neyenrode-workshop 114.76
Donaties Whydonate 4741.41
Totale inkomsten 6616.17
Bestedingen
IT-kosten 196.28
Reiskosten 525.26
Juridische kosten 540.05
Events 2826.54
Bankkosten 14.00
Marketingkosten 302.24
Overige kosten 58.84
Totale bestedingen 4463.21
Resultaat 2152.96

Begroting incubatorprogramma in De kosten per nieuwkomer die enkel deelneemt aan de eerste fase van het incubatorprogramma, welke wij in ieder geval tweemaal per jaar willen organiseren vanaf 2018 t/m 2020, zijn geraamd op €1064,-. De kosten per nieuwkomer die deelneemt aan het volledige programma zijn geraamd op €4.451,- met een resulterende totaalbegroting van €82.722,-. Dit bedrag bestaat uit de volgende posten:

Inhoud Incubatorprogramma Fase 1 9.650,-
Inhoud Incubatorprogramma Fase 2 13.165,-
Inhoud Incubatorprogramma Fase 3 5.255,-
Huur locatie 13.888,-
Loonkosten (incl. pensioen en werkgeverslasten) 19.448,-
Huur laptops 3.416,-
Reiskostenvergoeding nieuwkomers 8.400,-
Marketing en overige kosten 4.500,-
Onvoorziene kosten 5.000,-
TOTAAL 82.722,-

Het dekkingsplan voor het incubatorprogramma wordt met name gevormd door fondsenwerving. Daarnaast start Refugees Forward eind januari met een crowdfundingcampagne en worden er gesprekken gevoerd met corporates over een mogelijke bijdrage in de financiering van het programma door een sponsorship. Verder sponsoren enkele ACE en Team Academy het programma met onder andere faciliteiten en trainers. Dekkingsplan incubatorprogramma in €

Onderdeel
Corporate sponsorships* 4.500,-
Overig fonds (Start Foundation, Van den Santheuvel Sobbe, Instituut Gak of Dioraphte) 53.000,-
Crowdfundingcampagne 13.422,-
Sponsoring in natura Team Academy/ACE op het gebied van faciliteiten en invulling inhoud programma’s 11.800,-
TOTAAL 82.722,-